Lyhytaikainen asiakkaan henkilötiedon käsittely 

(Tähän rekisterityyppiin kuuluvat muun muassa erilaiset kilpailut ja arvonnat, sidosryhmäyhteystietoluettelot, tapahtumailmoittautumiset ja varaukset, joille on tyypillistä henkilötiedon määräaikainen käsittely ja tiedon tuhoaminen käsittelyn jälkeen.) 
 

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)  

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19 

 

Rekisterinpitäjä 

OyAutoliikeNystedt Bilaffär Ab 

Postiosoite: c/o Osuuskauppa KPO,     PL 516, 67101 Kokkola 

Markkinointi ja viestintä:    020780 7000  

Käyntiosoite: c/o Osuuskauppa KPO, Prismantie 1, 67700 Kokkola 

Y-tunnus: 2212880-6 
 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot  

tietosuojavastaava@sok.fi  
 

Rekisteriasioita hoitava henkilö 

tietosuoja.kpo@sok.fi 
 

Rekisterin nimi 

Lyhytaikainen asiakkaan henkilötiedon käsittely 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi.  

Kilpailuun tai arvontaan osallistujat myöntävät erillisellä suostumuksellaan kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa. 
 

Henkilötietojen käsittelyn peruste 

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein: 

Art. 6.1 a) Suostumus 

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana kilpailua tai arvontaa. 

Suostumus voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan julkaisemiseen kilpailun tai arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa. 
 

Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta 

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun. 

 

Käsiteltävät henkilötiedot  

 • nimi 
 • puhelinnumero 
 • sähköpostiosoite 
 • lähiosoite 
 • postinumero 
 • postitoimipaikka 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät 

Nimi- ja yhteystiedot 
 

Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä 

Henkilötiedot kerätään arvontaan tai kilpailuun osallistujalta henkilöltä itseltään arvonta- tai kilpailulomakkeen kautta. 
 

Henkilötietojen vastaanottajat  

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa. 

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

 

Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet 

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. 
 

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit 

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.  

Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään 3 kk kuluessa toimituksesta. 
 

Rekisteröidyn oikeudet 

 • Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet: 
 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen 
 • Oikeus tietojen poistamiseen 
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely) 
 • Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia) 
 • Oikeus peruuttaa suostumus 
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta) 
 • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
 • Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. 
 • Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä kilpailun tai arvonnan järjestäneeseen tahoon. 

 

Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle 

Kilpailuun tai arvontaan osallistuminen ei onnistu. 
 

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot 

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen perusteella. 


Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Kilpailu- tai arvontarekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.  

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset kilpailu- tai arvonta-asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme. 

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.