REGLER FÖR LOTTNINGAR ORDNADE AV OY AUTOLIIKE NYSTEDT BILAFFÄR AB: 

Uppdaterade 16.12.2020 

Arrangör 

OY AUTOLIIKE NYSTEDT BILAFFÄR AB Handelslaget KPO, Prismavägen 1, 67700 Karleby 
FO-nummer: 2212880-6

Tävlingstid 
Tävlingstiden meddelas alltid i publikationen. Deltagande utanför tävlingstiden godtas inte. 

Deltagande 
I lottningen kan delta alla i Finland bosatta privatpersoner med undantag för anställda i OY AUTOLIIKE NYSTEDT BILAFFÄR AB och Handelslaget KPO som deltagit i förberedelserna för och genomförandet av lottningen och deras familjemedlemmar. 

Kriterierna för deltagande i varje lottning meddelas alltid i anknytning till inlägget. En person får delta endast en gång i lottningen. 

Priser 
Priserna som lottas meddelas i anknytning till inlägget. Ett pris kan aldrig lösas i pengar eller någon annan vara eller något annat evenemang. Priset lottas på tidpunkten som nämns i inlägget. Den som vinner ett pris ska avhämta priset på verksamhetsstället eller på en annan plats som anges i inlägget. 

Val av vinnare och publicering av namn 
Priserna lottas ut bland alla dem som har deltagit. Lottningen förrättas efter tävlingstidens utgång. Datum för lottningen meddelas i anknytning till inlägget. Vinnarna meddelas personligen om vinsten med ett privat meddelande eller med annan kommunikation som anges i inlägget. Om en vinnare i lottningen inte kan nås inom en vecka från lottningen, har arrangören rätt att ersätta denna med en annan vinnare. 

Deltagarna i lottningen beviljar tävlingsarrangören rätt att utan särskilt medgivande, meddelande eller ersättning publicera vinnarens namn och boningsort i medier enligt tävlingsarrangörens val. 
Behandling av personuppgifter 

Arrangören behandlar tävlingsdeltagarnas personuppgifter tillfälligt och endast för genomförande av tävlingen eller lottningen samt för att kunna överlåta vinsten. 
Tävlingsdeltagarnas personuppgifter används inte för direktmarknadsföring utan medgivande av personen. Vi anlitar externa servicepartner för produktion av system- och stödtjänster. Personuppgifter kan överföras till tjänstepartnerna som vi anlitar till den del som dessa deltar i genomförandet av åtgärder inom det givna uppdraget. 

Se mer information om dataskydd i S-gruppen: https://tietosuoja.s-ryhma.fi/ 
Dataskyddsinformation för tävlingen och lottningen 


Arrangörens ansvar 
OY AUTOLIIKE NYSTEDT BILAFFÄR AB begränsar sitt ansvar till värdet av priset som är föremål för lottningen. Lottningens arrangör betalar lotteriskatten för vinsten. 
Arrangören ansvarar inte för problem vid eller hinder för deltagande i tävlingen eller mottagande av vinsten som beror på orsaker av datateknisk art. Vinnaren är skyldig att ansvara för alla andra eventuella kostnader anknutna till mottagande eller genomförande av vinsten. 
Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagarna att följa dessa officiella regler för tävlingen. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna. 

Övriga villkor 
Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagaren till att följa dessa regler och de beslut som arrangören tar med stöd av dem. Om en deltagare misstänks för missbruk eller regelvidrig verksamhet, kan deltagaren uteslutas ur tävlingen utan särskilt meddelande. 

Arrangören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande företa ändringar av tävlingen, reglerna och tidpunkten för tävlingen och andra omständigheter som påverkar genomförandet av tävlingen. Om sådana ändringar måste företas, meddelas om dessa på webbsidorna som gäller tävlingen.